Mask Organizasyon; Marmara ?niversitesi ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fak?ltesi ??letme B?l?m? mezunlar?ndan, Sonnur Ay?eg?l KARAKA? ve Can KARAKA? taraf?ndan 1996 y?l?nda ilk kez Beyo?lu / Tokatl?yan ??han?'nda faaliyet g?stermeye ba?lad?. ?lk g?nden itibaren profesyonel hizmet vermeyi ama?layan Mask Organizasyon, kadrosunu da profesyonel tiyatro oyuncular?ndan olu?turdu. Bu detay, Ay?eg?l ve Can'?n tiyatro k?kenli olmalar?ndan ve tiyatronun insan ili?kileriyle ne kadar ilintili oldu?unu bilmelerinden kaynaklan?yordu.

Yarat?c?, titiz ve ?zellikle disiplinli olmaya ?zen g?steren, t?m aktivitelerde detayc? bir anlay??la hizmet vermeyi ama?layan ve ilk g?nden beri ba?ar? grafi?ini y?kselten Mask Organizasyon, kurdu?u profesyonel ekiple k?sa zamanda ?stanbul'da ses getirmeye ba?lad?. Bu ses zamanla ?stanbul s?n?rlar?n?n da ?tesine ta?acakt?.

Mask Organizasyon; 2000 y?l?ndan itibaren Caddebostan Plaj Yolu'nda, m??terilerine daha iyi hizmet vermek i?in faaliyet a??n? geni?letmeye ba?lad?. Ba?ta turizm kongre ve toplant? organizasyonlar? olmak ?zere; dekorasyon, ses-???k sistemleri, animasyon ve ikram servisleriyle hem kurumsal hem de bireysel organizasyonlarda sekt?r?n ?nde gelen firmalar?ndan biri oldu.

Kurulu?undan bu yana kendini s?rekli yenileyen, de?i?ime ve geli?ime ayak uydurmay? ba?aran Mask Organizasyon ilk g?nden itibaren edindi?i tavr? ve duru?u bozmadan m??terilerine kaliteli hizmet vermeye devam etmektedir.

https://best-rolex-replica.watchindiscount.com/ https://breitling-replica.thepocketwatchshop.com/ https://cheap-rolex-watches-replica.replicadictionary.com/ https://rolex-cellini-replica.spiwatches.com/ https://swiss-rolex-replica.fakewatch.co/ https://christian-dior-jewelry-outlet.luxurywatchesbrand.com/